[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : วันครูแห่งชาติ (ด้านสังคม)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1618
อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   วันครูแห่งชาติ

ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่ มีหน้าที่สอนอบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่านเขียน รวมถึงการให้ความรู้และแนะนำการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน

จุดประสงค์ในการมีวันครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กทำให้เราเป็นคนดี รู้วิชา ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญในวงการการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่าเสียสละเพื่อส่วนรวม วันครูจัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อพ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภา          ในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” มีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา มีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ขณะเดียวกันทำหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสวัสดิการแก่ครูและครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู      ด้วยเหตุนี้ ทุก ๆ ปีคุรุสภาจึงจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งซักถามปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภา โดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระยะหลังจึงใช้หอประชุมของคุรุสภา

พ.ศ. 2499 ที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า เนื่องจากครูเป็นผู้มีบุญคุณ ผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย จึงคิดว่า “วันครู” ควรมีขึ้นสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะ  ต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย

จากแนวความคิดนี้ กอรปกับความคิดเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ เรียกร้องให้มีวันครูเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน ในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีได้พิจารณาและมีมติให้มีวันครูเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการ         ให้นักเรียนและครูได้มีวันหยุดในวันดังกล่าว

งานวันครูจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 ในส่วนกลางใช้พื้นที่กรีฑาสถานแห่งชาติจัดงาน กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้ให้อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ วันครูในปัจจุบันได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตลอดเวลา รูปแบบการจัดงานมีกิจกรรม 3 ประเภทใหญ่ ดังนี้.-

-กิจกรรมทางศาสนา

-พิธีรำลึกถึงครูอาจารย์ โดยมีพิธีปฏิญานตน การกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู

-กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ปกครองกับครู อาจจะเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี หรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆ

บทกล่าววันไหว้ครู

“ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”  ประพันธ์เป็นวสันตดิลกฉันท์     ที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันกล่าวรำลึกถึงพระคุณของท่าน ในทุกวันพฤหัสบดีที่มีการไหว้ครูในโรงเรียนต่าง ๆ ที่เปิดภาคเรียน เพื่อย้ำเตือนให้เด็ก เยาวชนทุกคนร่วมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ประสิทธิประสาทวิชา เป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพรักยิ่ง.

โดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565
      เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 บนแนวคิด “Embrace Engage Enable” พร้อมผลักดัน BCG Model ------- ในปี 2565 นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวาระเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC 6/ก.ย./2565
      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5