[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebqrcodemaker
บันทึกประจำวัน

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
เรื่อง : พิธีลงนามโครงการ \"เพชรบูรณ์พอเพียง\" ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้โครงการ \"เพชรบูรณ์พอเพียง\" ระยะที่ 2
โดย : ฝ่ายข่าว
เข้าชม : 615
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

พิธีลงนามโครงการ "เพชรบูรณ์พอเพียง" ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้โครงการ "เพชรบูรณ์พอเพียง" ระยะที่ 2

         จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "เพชรบูรณ์พอเพียง" ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้โครงการ "เพชรบูรณ์พอเพียง" ระยะที่ 2  เพื่อบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต บนพื้นฐานความพอเพียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์  คงเมือง) ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒ ชั้น 5  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID – 19 อย่างเคร่งครัด
         ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ตระหนักดีว่า วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนคนเพชรบูรณ์ ต้องได้รับการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความสมบูรณ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานปัจจัย ๔ ประการ ภายใต้ความมั่นคง 5 ด้าน ประกอบด้วย ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความมั่นคงด้านรายได้ ความมั่นคงด้านสุขภาพ และความมั่นคงด้านสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเป้าหมายให้คนเพชรบูรณ์ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา”
       และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนด ขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนเพชรบูรณ์ ด้วยโครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2” ขึ้นโดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 โดยมีการบูรณาการทำงาน 40 หน่วยงาน 97 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานสำเร็จแล้ว ดังนี้
       -ความมั่นคงทางอาหาร ทำให้คนเพชรบูรณ์ “กินอิ่ม” จำนวน  252,552 ครัวเรือน
       -ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยทำให้คนเพชรบูรณ์ “นอนอุ่น” จำนวน  698 หลัง
       -ความมั่นคงด้านรายได้ทำให้คนเพชรบูรณ์ “ทุนดี” จำนวน 4,168 คน
       -ความมั่นคงด้านสุขภาพทำให้คนเพชรบูรณ์ “ชีวีพร้อม” จำนวน 224,017 คน
       -ความมั่นคงด้านสังคมทำให้คนเพชรบูรณ์ “น้อมพัฒนา” จำนวน 7,964 คน
       สำหรับระยะที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดดำเนินการปี 2565 มุ่งเป้าหมายไปที่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP จำนวน 886 ครัวเรือน ด้วยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความมั่นคง 5 ด้าน ประกอบด้วย
       ๑) ความมั่นคงด้านอาหาร มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ กินอิ่ม เช่น กินครบทุกมื้อ
         ๒) ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ นอนอุ่น เช่น มีที่อยู่อาศัยสามารถกันแดด กันฝน สาธารณภัย มั่นคง 
         ๓) ความมั่นคงด้านรายได้  มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ ทุนดี เช่น มีทุนในชุมชน ไม่กู้นอกระบบ มีทุนในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
         ๔) ความมั่นคงด้านสุขภาพ มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ ชีวีพร้อม เช่น ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ที่ยากจะคาดเดาได้
         ๕) ความมั่นคงด้านสังคม มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ น้อมพัฒนา เช่น รับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
       ซึ่ง ๕ ด้านความมั่นคง ดังกล่าว จะทำให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ มีความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานปัจจัย ๔ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       การขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2มีหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วม จำนวน 54 หน่วยงาน 136 โครงการ โดยกำหนดรหัสการขับเคลื่อน คือ 54136  ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จำนวน 2 คณะ ได้แก่
คณะที่ 1 การลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัด กับ หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการภายใต้ 5 ร่มความมั่นคง จำนวน 54 หน่วยงาน
คณะที่ 2 การลงนามความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ
ด้วยมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2
เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ ว่าทุกหน่วยงานทุกคน จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนคนเพชรบูรณ์ สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖5
ให้คนเพชรบูรณ์ต่อไป


 ----------------------------------------
เพลินจิต  สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว/ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์
แหล่งข้อมูล : สนง.พัฒนาชุมชน จ.เพชรบูรณ์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา5 อันดับล่าสุด

      ภาพ บรรยากาศ การจัดงานเทศกาล “เส็งกลองโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2566 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวนปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธาน 7/ธ.ค./2565
      อำเภอหล่มสักเตรียมจัดงานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2565 1/ธ.ค./2565
      จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100 % 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบ 100% จังหวัดเ 29/พ.ย./2565
      สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) งานบริการและผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยกระดับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค และรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ 29/พ.ย./2565
      วันที่ 28 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการ\"เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหว 29/พ.ย./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5