[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebqrcodemaker
บันทึกประจำวัน

 
  
ประวัติสถานี  
 

                          ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์


        ปี 2524 กรมประชาสัมพันธ์ มีโครงการขยายเขตบริการวิทยุกระจายเสียง ให้ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย
ตาม นโยบายของรัฐบาล และเนื่องจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 3 ทิศ (ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) จึงไม่สามารถรับฟังข่าวสาร รายการต่าง ๆ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดใกล้เคียง
คือจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลยเลย ได้ชัดเจนกอปรกับในขณะนั้น บนเทือกเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นเขตแทรกซึมของ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้เร่งจัดตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นบนที่ราชพัสดุมีพื้นที่ 27 ไร่ 50 ตารางวา บริเวณริมทางหลวง หมายเลข 21 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง (ห่างจากตัวเมือง ไปทางหล่มสัก 5 กิโลเมตร) โดยติดตั้งเครื่องส่งระบบ AM. ความถี่ 873 Khz ซึ่งเป็นเครื่องส่ง ที่ฝ่ายเทคนิค ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 2(เดิม)จัดสร้างขึ้นเอง และเริ่มออกอากาศส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ  ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2529
      ปีงบประมาณ 2534 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดตั้งสถานีวิทยุระบบ FM. ความถี่ 102.75 MHz เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระบบ โดยสร้างห้องส่งขี้นในตัวอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
ระบบ AM.  และติดตั้งเครื่องส่งฯ ระบบ FM. ไว้ในอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ช่อง 11 เพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามของถนน และติดตั้งสายอากาศ เสาเดียวกันร่วมกับสายอากาศโทรทัศน์ เริ่มออกอากาศส่งกระจายเสียง
ระบบ FM. Stereo Multiplex ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2535 เป็นต้นมา
      ปี 2540 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องส่งระบบ AM. Stereo กำลังส่ง 10 KW. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบสายอากาศรวมงบประมาณ 6.2 ล้านบาท พร้อมทั้ง อาคารที่ทำการ ซึ่งใช้เป็นห้องส่งวิทยุ ทั้งระบบ AM. และระบบ FM. ด้วยตัวอาคารเป็นอาคาร 2 ชั้นทรงไทยแห่งแรก ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้นแบบของ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร  เป็นต้น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งกระจายเสียง ในระบบ AM. Strereo ด้วยความถี่ 846 KHz กำลังส่ง 10 KW. และในระบบ FM.Stereo Multiplex  ด้วยความถี่ 102.75 MHz  ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.ทุกวัน

วันที่ 01 เมษายน 2564 00.00น. ระบบ A.M. Strereo ความถี่ 846 KHz ของ สวท.เพชรบูรณ์ ได้ยุติการออกอากาศอย่างเป็นทางการ 

                                              วิสัยทัศน์

       เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของประเทศ

 
                                              พันธกิจ

๑.กระจายเสียงเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ด้านนโยบายข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนปัญหา
   ของประชาชน สู่รัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน
๒.สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใน
   และภายนอกประเทศ  เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองใน
   ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๓.ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายสื่อมวลชน
   หรือได้รับมอบหมายงานตามภารกิจ
                                         

  ยุทธศาสตร์


 ๑.ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และดำเนินงานอย่างมีเอกภาพ
    และมีประสิทธิภาพ                   
๒. พัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพด้านการกระจายเสียง
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพ
    และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน       
 
 
                                                   


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5