หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ออทิสติกและพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 56
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็ก    ออทิสติกและพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 11.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมี นางสาวพนารัตน์  วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง  เด็กออทิสติกและเด็กพิการ เข้าร่วม  ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์
สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตา ห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ ทรงเล็งเห็นว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี้ สมควรได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของเด็กพิการที่ยากไร้จึงได้ทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้น
จากนั้นในปีการศึกษา 2562 มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา    สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้จัดสรรเงินการศึกษามอบให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการประเภทต่างๆ   ที่ยากจนมากทั่วประเทศรวม ทั้งสิ้น 10, 697 บาท ทุน ทุนละ 5,000 บาท จำนวนเงิน 53,39 5,000 บาท  (ห้าสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ ทรงประทานทุน จำนวน 109 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 545,000บาท ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับประทานทุนอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้มีผู้ขอรับทุนการศึกษาเพิ่ม จำนวน 13 ทุน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง สนับสนุนการศึกษาเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 122 ทุน 
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธี อ่านพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้รับประทานทุน  อ่านคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้มอบใบอนุโมทนาบัตร แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาและโรงทาน
พรสวรรค์  อุทัยวงศ์ : ข่าว