หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดกิจกรรม kick off เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 67
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดกิจกรรม kick off เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณ และพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณสวนรุกขชาติหนองนารี ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้า หน่วยงานต่างๆ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม
นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการสูบน้ำเข้าสวนรุกขชาติหนองนารี เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำน้ำประปา สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และทำความสะอาดลำคลองส่งน้ำ จากอ่างเก็บน้ำป่าเลา มาที่สวนรุกขชาติหนองนารี โดยมีส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัด ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
จำนวน 21 จังหวัด โดยให้สำรวจความต้องการของประชาชน และกำหนดพื้นที่ เป้าหมายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในอำเภอที่ประสบปัญหา จำนวน 1 พื้นที่ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เช่น การขุดสระเก็บน้ำ การขุดลอกคูคลอง การซ่อมแซมฝาย การขุดเจาะ/เป่าบ่อบาดาล รวมทั้งการปฏิบัติการฝนหลวง เป็นต้น โดยให้เริ่มดำเนินการ( Kick Off) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์ ได้สอบถาม พูดคุย กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ที่มาร่วมกิจกรรม ถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ พร้อมเปิดเดินเครื่องสูบน้ำเข้า สวนรุกขชาติหนองนารี และนำทำความสะอาดลำคลองส่งน้ำ จากอ่างเก็บน้ำป่าเลา มาที่สวนรุกขชาติ หนองนารี
_______________________________
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง
ปรีชา ศรีบุปผา : สื่อข่าว / ภาพ
สมจิตร ตาลสุก : สวนศิลป์พงศ์