หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : เพชรบูรณ์ : เปิดโครงการบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานพัฒนาเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2563
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 42
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เพชรบูรณ์ : เปิดโครงการบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานพัฒนาเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2563
วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการเปิดโครงการบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานพัฒนาเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2563  ณ ห้องประชุมเขาค้อรีสอร์ท  เขาค้อรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์/ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้การเพิ่มศักยภาพ   การทำงานของอาสาสมัครแรงงาน  เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2563 ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในระดับภูมิภาค  ในการขับเคลื่อนบริการสาธารณะด้านแรงงาน ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้กำหนดเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องคือ  อาสาสมัครแรงงานสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาและแรงงานนอกระบบ  จะต้องมีความเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติด  โดยให้ดำเนินการผ่านกลไกของ “ประชารัฐ”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล      โดยการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน ทั้งในส่วนของบริการสาธารณะด้านแรงงานและการดำเนินงานใดมิติ อื่นๆอย่างเช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  โดยหากเราสามารถยกระดับการดำเนินงานดังกล่าวได้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้กล่าวกับอาสาสมัครแรงงานหรือ อสร.ว่าเชื่อมั่นว่าทุกท่าน จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและเสียสละเป็นอย่างมาก  เพื่ออุทิศให้ชุมชนในพื้นที่ของตนเองและจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงาน   ซึ่งภาคแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ  หรือแรงงานที่อยู่นอกระบบ  ถือว่าเป็นกำลังแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน และระดับประเทศ จึงขอให้อาสาสมัครแรงงานทุกท่านคงความเป็นจิตอาสาตั้งใจทำอย่างจริงจังและทำให้ดีที่สุด.
พรสวรรค์  อุทัยวงศ์  :  ข่าว