หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 39
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 น.  ณ ห้องรัศมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 และมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  โดยนายนิเวศน์ หาญ สมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์  หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย  พัฒนาการอำเภอ  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
   นายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการเพชรบูรณ์คุณสุข 2020 ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนางาน  และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนบรรลุเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ โดยมีกิจกรรมตามโครงการทั้งหมด 7 กิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 และเพื่อสร้างความเข้าใจตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โอกาสนี้ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการว่า โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 เป็นนวัตกรรมในการพัฒนางาน เพิ่มพูน ต่อยอด ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ     ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  กิจกรรมจากโครงการยังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์  เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 อีกทั้งโครงการดังกล่าว  ยังมีแนวคิดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการประชาชน การปรับสมดุลภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ พัฒนาบุคลากรด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประเด็นที่ 4 ในการเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงพัฒนาบุคลากร ให้เป็นบุคลากร เก่ง ดี ทันสมัย และมีความสุข ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากลและยืนเคียงข้างประชาชน  ที่สำคัญโครงการดังกล่าวยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย  เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทำงานในพื้นที่เคียงข้างประชาชน  หากได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จะเป็นประโยชน์ในทางราชการ  ในการขับเคลื่อนงานและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนได้เป็นอย่างดี
โครงการคูณสุข 2020 การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบงานตามกิจกรรมยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งนี้ มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมจำนวน 96 คน
พรสวรรค์  อุทัยวงศ์  :  ข่าว