หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 40
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า มีระเบียบวาระที่สำคัญเพื่อพิจารณา การดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งยอดการจ่ายเงินชดเชยยังน้อยมาก จากหลักเกณฑ์การจ่ายเงินส่วนต่าง ที่กำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ ครัวเรือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 100 ตัน จึงส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมาก รอการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ครบปริมาณก่อน  จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ กจร. จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังออกจากจังหวัด และการขนย้ายท่อนมันสำปะหลังเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พรสวรรค์  อุทัยวงศ์  :  ข่าว