หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 578
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เพื่อจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปขายในส่วนภูมิภาคประเภทบุคคลทั่วไป จังหวัดเพชรบูรณ์  ณ ห้องประชุมขันตี ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับแจ้งว่า มีมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนบุคคลเช่น    ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ที่จังหวัดได้มีประกาศเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ โดยมิจฉาชีพได้นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ ประโยชน์ในการหลอกลวง  ให้หลงเชื่อเกี่ยวกับการได้รับจัดสรรสลาก และหลอกลวงให้โอนเงินผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินอินเตอร์เน็ต ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วในหลายจังหวัด นั้น
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอความร่วมมือจังหวัด ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีสำรองตามหลักเกณฑ์ประกาศของสำนักงานฯ เรื่องคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และประกาศสำนักงานฯ เรื่องแนวทางการจัดทำบัญชีสำรอง และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายส่วนภูมิภาค  โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงาน ทำการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลาก ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนด จัดทำบัญชีสำรองโดยใช้วิธีการคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ได้รับการคัดเลือกมากที่สุด  เรียงตามลำดับก่อนหลัง ไม่เกินบัญชีละ 100 ราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานฯมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
การประกาศรายชื่อผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลาก ที่จังหวัดใช้เผยแพร่ ให้ทำการเผยแพร่ได้โดยใช้แบบฟอร์มของสำนักงานฯ ทั้งนี้ การขออนุมัติบัญชีสำรอง ให้จังหวัดนำส่งเอกสาร ให้แก่สำนักงานฯ โดยได้แก่ เอกสารการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์  จะจำหน่ายสลากหรือวิธีการอื่นใด ที่จังหวัดใช้ในการจัดทำบัญชีสำรอง  รวมทั้งเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เกินจำนวน 100 ราย ตามหลักเกณฑ์ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลลงวันที่ 28 เมษายน 2559 และลงชื่อรับรองเอกสารจากผู้เกี่ยวข้องทุกฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือก การจัดลำดับก่อน-หลัง ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก และสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆหรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้  หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยห้ามมิให้ผู้ที่ยื่นสมัคร อุทธรณ์ โต้แย้ง หรือเรียกร้องใดๆเป็นการตอบแทน และคำวินิจฉัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ถือเป็นที่สุด.