หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 70
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

            วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 57 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี นางอมรรัตน์  กุลทิพรรธน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม
           นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง
         กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล/ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ ได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่เยี่ยงพระกรณียกิจ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา/ เพื่อเป็นการเดินตามรอยพระบาท ในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน/ และเพื่อเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของวิชาชีพการพยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์
          โดยการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีต่อสังคม และความสามัคคีในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพให้คงไว้ซึ่งความศรัทธา และยอมรับจากประชาชน ดังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลบำบัดโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพดังนั้น ผู้อยู่ในวิชาชีพพยาบาล นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่เสียสละอดทนและเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดี และจะต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะได้รับการยกย่องศรัทธาและเป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน
          สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เรื่อง "เด็กเพชรบูรณ์รู้ทัน ป้องกันภัย covid-19 ", กิจกรรมสันทนาการ, การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน, มอบของบริจาคแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57, และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
________________
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว
รพ.พช./ปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ         
สวท.เพชรบูรณ์