หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ รายการพัสดุที่จะขายทอดตลาดจำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท ๑.บ้านพักราชการ ระดับ ๕-๖ หลังลำดับที่ ๓๓๕ จำนวน ๑ หลั
โดย : สมจิตร
อ่าน : 160
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
รายการพัสดุที่จะขายทอดตลาดจำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท
๑.บ้านพักราชการ ระดับ ๕-๖ หลังลำดับที่ ๓๓๕ จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๕,๐oo บาท
๒.บ้านพักราชการ ระดับ ๓-๔ หลังลำดับที่ ๓๓๖ จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๕,๐oo บาท
๓.บ้านพักราชการ ระดับ ๓-๔ หลังลำดับที่ ๓๓๗ จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๕,๐oo บาท
๔.บ้านพักราชการ ระดับ ๑-๒ หลังลำดับที่ ๓๓๘ จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๘,๐oo บาท
๕.บ้านพักราชการ ระดับ ๑-๒ หลังลำดับที่ ๓๓๙ จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๘,๐oo บาท
๖.บ้านพักราชการ ระดับ ๑-๒ หลังลำดับที่ ๑๒๘๑ จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๓,๐oo บาท
๗.บ้านพักราชการ ระดับ ๑-๒ หลังลำดับที่ ๑๒๘๒ จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๓,๐oo บาท