หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : จ. เพชรบูรณ์ ประชุมผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 90
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

จ. เพชรบูรณ์ ประชุมผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 
 
       วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  (นายกฤษณ์  คงเมือง) มอบหมายนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยมีนายปรเมศวร์   ยศปัญญา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ VCS จากห้องประชุม 1 ปภ. 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เป็นประธานการแถลงสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564 ณห้องประชุมภูทับเบิก ชั้น 5 (อาคาร 1) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
       ซึ่งโดยสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ฯ มีดังนี้
        จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุค่าเฉลี่ย 3 ปี เกิด อุบัติเหตุ 3,684 ครั้ง, ปี 2564 เกิดอุบัติเหตุ 3,333 ครั้ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.53/ จำนวนผู้บาดเจ็บ(Admit) ค่าเฉลี่ย 3 ปี 3,799 คน , ปี 2564  บาดเจ็บ 3,326 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 12.45 / จำนวนผู้เสียชีวิตค่าเฉลี่ย 3 ปี 420 คน,ปี 2564 เสียชีวิต 392 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.67
         ส่วนจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในระดับจังหวัด และระดับอำเภอเสี่ยงที่เป็นสีแดง ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปี , โดยอำเภอเสี่ยงสีแดงปีใหม่ 2564 มีจำนวน 26 อำเภอ ลดลง 21.21 เปอร์เซ็นต์/ จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 9.48 เปอร์เซ็นต์/ จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ค่าเฉลี่ย 3 ปี  43.33 ครั้ง  ,ปี 2564 เกิด 24 ครั้ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 44.61
         จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ปี 2564 มีจำนวนผู้เสียชีวิต 1,615 ครั้ง ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 13.05  เปอร์เซ็นต์ / จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ปี 2564 จำนวน 1,575 คน ลดลงเมื่อเทียบค่าเฉลี่ย 3 ปี คิดเป็น 17.68 เปอร์เซ็นต์
          จำนวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยปี 2564 มีจำนวน 221 คน ลดลงร้อยละ 4.74/ จำนวนการบังคับคดีในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ลดลงร้อยละ 67.89 /และดื่มแล้วขับ ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2563 ลดลงร้อยละ 58.04
          จำนวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปี รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพิ่มขึ้น 9.63 เปอร์เซ็นต์, รถแท็กซี่ลดลง 100%, รถตู้โดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น 55 52 เปอร์เซ็นต์ , รถโดยสารสามล้อเพิ่มขึ้น 203.03%, รถโดยสาร 4 ล้อ ลดลง 100%, และรถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไปลดลง 100%
          ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำ ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1. ให้มีการถอดบทเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ เน้นรณรงค์ตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะช่วง 7 วัน หรือเฉพาะเทศกาลเท่านั้น โดยเน้นลดปัจจัยเสี่ยง ต่างๆ ที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ/2. ในระดับพื้นที่ให้ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ อปท.และประชาชน  เน้นลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งด้านถนน ยานพาหนะ ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ และอื่นๆ/3. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง  ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน อย่างยั่งยืนต่อไป
         ส่วนสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 (ช่วงควบคุมเข้มข้น) ตัวเลขสะสมรวม 7 วัน มีดังนี้
        จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ  23 ครั้ง /บาดเจ็บ 19 คน/เสียชีวิต 7 คน
        ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ 19 ครั้ง ที่เป็นร้อยละ 82.61/ รถปิคอัพ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.04  /รถจักรยานยนต์ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  4.35
       หมายเลขถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1 หมายเลข 21/อันดับ 2 หมายเลข 2275 /และอันดับ 3 หมายเลข 2007 // ถนนที่เกิดเหตุบริเวณที่เกิดเหตุที่เป็นทางตรง ร้อยละ 73.69, ทางโค้ง ร้อยละ 21.74, และทางแยก ร้อยละ 4.35
       ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 12.01-16.00 น. ร้อยละ 43.47 //16.01-20.00 น. ร้อยละ 21.74 // และช่วง 20.01-24.00 น. ร้อยละ 13.04
        อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด อันดับ 1 เมืองเพชรบูรณ์/อันดับ 2 หล่มสัก/และอันดับ 3 หนองไผ่ //อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด อันดับ 1 เมืองเพชรบูรณ์/อันดับ 2 หล่มสัก/อันดับ 3 น้ำหนาว, หนองไผ่, และหล่มเก่า ( จำนวนเท่ากัน ทั้ง 3 อำเภอ) // อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด อันดับ 1 หนองไผ่ 4 คน ( มีอุบัติเหตุใหญ่ เมื่อ 3 มค. 64) /อันดับ 2 เมืองเพชรบูรณ์ 2 คน /และอันดับ 3 ศรีเทพ  1 คน
        ส่วนผลการกวดขันจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก (10 รสขม) ซึ่งจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี 3 ลำดับแรก จากมาตรการ ไม่สวมหมวกนิรภัย มากเป็นอันดับ 1/ อันดับ 2 ไม่มีใบขับขี่/ และอันดับ 3 ความเร็วเกินกำหนด
      ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ กำหนดให้อำเภอที่ไม่สามารถลดสถิติผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และให้รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบภายใน 20 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ( 24 มกราคม 2564) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการจัดประชุมถอดบทเรียน การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2554 เพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนในปีต่อไป โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เน้นย้ำในเรื่องการสรุปบทเรียนในพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดอุบัติเหตุว่า ในอนาคตต่อไป จังหวัดเพชรบูรณ์ควรมีมาตรการอะไรอีกบ้างนอกจาก 10 รสขม  จึงต้องจัดให้มีการประชุม เพื่อวิเคราะห์ และถอดบทเรียนต่อไป
 
__________________
 
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว
ปรีชา  ศรีบุปผา : ภาพ
สวท. เพชรบูรณ์