หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 111
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
 
          วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 300 ชุด ณ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวรายงาน และนายอำเภอต่างๆ ที่พบการระบาดของโรค (ยกเว้นน้ำหนาว,เขาค้อ) และเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบรับมอบ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
           จังหวัดเพชรบูรณ์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒,๐๗๔ ราย มีจำนวนสุกรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒๕๒,๙๔๓ ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา พบการระบาดของโรค PRRS (Porcine respiratory and reproductive syndrome ในพื้นที่ ๙ อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน ๒๘๘ ราย ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ๖๘ ราย ,หล่มสัก ๒๔ ราย, หล่มเก่า ๑๒ ราย ,
ชนแดน ๕ ราย, วังโป่ง ๑๙ ราย, อำเภอหนองไผ่ ๗๙ ราย,บึงสามพัน ๑๗ ราย, วิเชียรบุรี ๕๘ ราย, และอำเภอศรีเทพ ๖ ราย มีจำนวนสุกรสูญเสียทั้งสิ้น ๑๕,๖๔๖ ตัว อีกทั้งในปัจจุบันมีข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ซึ่งกรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่
         โดยเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกร และทรงพระกรุณาพระราชทานถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
         ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกัน COVID -19 อย่างเคร่งครัด
       
----------------------------------------
เพลินจิต  สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว/ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์
Cr.ปรีชา  ศรีบุปผา  สคท.เพชรบูรณ์ : กรองภาพ