หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดอบรมโครงการ \"รวมพลคนกู้ภัย\" รุ่นที่ 4
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 222
อังคาร ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
พิมพ์ 

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดอบรมโครงการ "รวมพลคนกู้ภัย" รุ่นที่ 4 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ขององค์การสาธารณกุศล ประจำปี 2565 กิจกรรมการฝึกอบรม "รวมพลคนกู้ภัย" รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเอสอาร์เรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวสมัชญา เมฆบวร ผู้อำนวยการส่วนกิจการอาสาสมัคร กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กล่าวรายงาน และมีอาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID- 19 อย่างเคร่งครัด โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม การอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย,แนวทางการบูรณาการประสานการปฏิบัติงานอาสาสมัครในการ ภาวะฉุกเฉิน, มีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการประสานการปฏิบัติงานอาสาสมัครในภาวะฉุกเฉิน และแนวทางการแก้ไข โดยวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า อาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล ที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ ที่ได้เสียสละเวลาทำหน้าที่ ช่วย เหลือผู้ประสบภัย ด้วยความกล้าหาญ ทุ่มเทและไม่หวังผลตอบแทน มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้มีความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจต่อผู้ปฏิบัติงาน ด้านกู้ชีพ กู้ภัยในองค์กร และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอย่างยิ่ง ผลจากบทเรียนสาธารณภัยที่ผ่านมา จะเห็นได้ถึงความเสียสละ ของอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ที่มีส่วนสำคัญต่อการช่วย เหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนการปฏิบัติงานกับภาครัฐทุกระดับ กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความสาคัญของอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย และแนวทางการบูรณาการประสานการปฏิบัติงานอาสาสมัครในภาวะฉุกเฉินร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เริ่มจากระบบผู้ปฏิบัติงาน คืออาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการเผชิญเหตุ โดยการบูรณาการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือพี่น้องประชาชน มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืนต่อไป _____________________________ เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว สวท.เพชรบูรณ์ แหล่งข้อมูล : สนง.ปภ.จ.พช.